Consell Agrari

El Consell Agrari d'Alginet es creà com a Consell Sectorial d'aquest Ajuntament en qualitat d'òrgan interessat en la gestió dels interessos agrícoles del municipi i òrgan consultiu d'assessorament i participació en el marc de les competències municipals en matèria agrària. Té com a finalitat desenvolupar funcions de proposta en relació amb les iniciatives municipals relacionades amb el sector agrari i també canalitzar la participació dels agricultors i de les seues associacions en els assumptes municipals relacionats amb les activitats agràries.

Òrgans del Consell Agrari

 • El president. Posseirà la presidència del Consell Agrari, com a president nat, l'alcalde president de l'Ajuntament d'Alginet.
 • El vicepresident. Posseirà i exercirà, per delegació de l'Alcaldia Presidència, la presidència efectiva del Consell Agrari. Aquest càrrec haurà de recaure en el regidor delegat especial d'Agricultura de l'Ajuntament d'Alginet.
 • El Ple. Está format per dèneu membres:
  • 10 vocals representants de la corporació municipal.
  • 9 vocals representants d'entitats i associacions agràries
 • La Comissió Tècnica Arbitral estarà encarregada de donar solució extrajudicial i d'equitat als conflictes que voluntàriament i per part dels interessats se li sotmeten.

Funcions

 • Les establides en l'article 4 de la llei 5/95 de 20 de març de la Generalitat Valenciana.
 • Avaluar la realitat agrària del municipi d'Alginet, els seus problemes i necessitats.
 • El control de les actuacions d'arbitratge extrajudicial, voluntari i d'equitat entre els titulars de drets en el sector agrícola, per resoldre i evitar conflictes litigis, reclamacions, peritatges... en aplicació de la llei 36/88 de 5 de desembre, realitzades per la Comissió Tècnica d'Arbitratge.
 • L'assessorament a l'Ajuntament o a totes les persones físiques o jurídiques que ho sol·liciten en matèria d'agricultura i ramaderia.
 • Col·laborar amb la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació i amb la Corporació Local en tots els assumptes que hi siguen sotmesos relacionats amb la realització d'actuacions en matèria agrària.
 • Emetre propostes en matèria de reforma, desenvolupament i millora d'infraestructures agràries.
 • Informes i estudis de situació agronòmica.
 • Confecció d'estadístiques agràries.
 • Arbitratge i mediació, delimitacions, peritatges i totes aquelles que s'atribuïsquen a l'Ajuntament, ja siga a través de llei o norma estatal o autonòmica.

Comissions de Treball

Amb data 12 de desembre de 2011, en sessió ordinària del Ple del Consell Agrari, l'Alcalde de la Corporació el Sr. Jesús Boluda Villaseñor, delega la presidencia efectiva del Consell Agrari Local en el vicepresident de la Corporació, càrrec que exercirà el regidor d'Agricultura el Sr. Antonio Lozano Pastor. En la mateixa sessió queden constituïdes les comissions de treball.
Les comissions creades són les següents:

 • Comissió tècnica de conciliació i arbitratge (perits), constituïda per:
  • Vicente Burches Cholvi
  • Francisco Espert Bosch
  • Javier Martí Ramírez
  • Vicent Saez Lozano
 • Comissió de seguiment de camins rurals i noves infraestructures, de la que s'ocuparan dos o tres persones. L'horari d'atenció al públic d'aquestes comissions es dimarts i dijous de 20:00 a 21:00 de la vesprada en estiu, i de 19:00 a 20:00 de la vesprada en hivern.
 • Comissions amb caràcter informatiu i consultiu sobre el ple del Consell Agrari
  • El ple del Consell Agrari Local es reunirà en sessió ordinària l'últim dilluns de cada mes i si és festiu el dimarts següent.
 • Tecnic administrativa del Consell: Marta Tormo

Situació

Carrer de Sant Vicent, 3, Alginet.
Telèfon: 96 175 10 00
Fax: 96 175 28 57