Perfil del Contractant

En aquesta secció es pot accedir als plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques que han de regir en qualsevol procediment de licitació convocat per l'Ajuntament, així com consultar les contractacions programades per als pròxims mesos, els contractes adjudicats, l'estat de tramitació en el qual es troben i  la informació general sobre l'àrea de contractació i la Llei de Contractes del Sector Públic. Aquesta informació es regeix per l'article 53 del text refós la Llei de Contractes del Sector Públic aprovat per Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre.

Per a més informació poden posar-se en contacte amb el Departament de Contractació en el telèfon 96 175 10 00 o en les següents adreces electròniques: ampa@alginet.es i nuria@alginet.es.

Exp: 477/2017 Suministro e instalación de juegos infantiles en parques: Che Guevara, Diputación y Vaporet.
Exp: 261/2018 Suministro de dos vehículos (todoterreno híbrido) para uso de la Policía Local de Alginet....
Asfaltado de varias calles del casco urbano de Alginet, concretamente C/ Mayor, Valencia, Cervantes, Dr. Ferran, Dr. Comins, Depósito y Pintor Velázquez
Reforma de la red d'aigua potable i actuacions d'accesibilitat al Carrer Ausias March, Eulalia Escobet i Mayor
Ejecución de las obras de mejora de las condiciones de accesibilidad en el Parque de Caramanchel así como el vallado del mismo.
Contractació del servei d'estudi, anàlisi i valoració dels llocs de treball actuals i confecció de la relació de llocs de treball
Contractació servei "Redacció d'un Programa d'Actuació Integrada, Modificació del Pla Parcial, Estudi d'Integración Paisatgístic, Estudi d'Impacte Ambiental i Projecte de Reparcel·lació de la Urbanitz