Període Mitjà de Pagament

El període mitjà de pagament mesura el retard en el pagament del deute comercial amb criteris econòmics diferents respecte del període legal de pagament establit en el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic.

L’Ajuntament, en un exercici de transparència, fa públic els seus valors des que hi ha l’obligació de la seua quantificació i remissió trimestral.