Serveis Socials

Els serveis socials bàsics són el primer nivell del sistema públic de Serveis Socials. Atenen els ciutadans i ciutadanes de forma personalitzada i estan integrats per un conjunt organitzat i coordinat d'accions professionals amb l'objectiu de millorar el benestar social i afavorir la integració de les persones.

Horaris

Per a l’atenció cal sol•licitar cita prèvia de dilluns a divendres de 08:30 a 14:30 hores al telèfon 96 175 1000 Ext. 224
Tot allò relacionat amb la dependència ho podran tramitar els dimarts, dimecres i divendres de 09:30 a 14:00 h.

Correus Electrònics

Serveis Socials Generals: asuntossociales@alginet.es
Treballadora Social DEPENDÈNCIA: dependencia@alginet.es
Regidora de Serveis Socials: benestarsocial@alginet.es

Programes de Serveis Socials que es duen a terme

Generals
 • Programa d’Informació, Orientació i Assessorament: sobre els drets i recursos socials existents per a la resolució de les necessitats de la població.
 • Programa d’Emergència Social: l'objectiu del qual és l’atenció de les necessitats bàsiques de les persones que no poden satisfer-les per elles mateixes.
 • Programa de Convivència (Servei d’ajuda a domicili): l’objectiu del qual és afavorir la integració comunitària.
 • Programa de Cooperació Social: l’objectiu del qual és potenciar la vida de la comunitat, propiciant la participació en tasques comunes i fomentant la iniciativa social, l’associacionisme i el voluntariat.
 • Programa d’intervenció per a la Prevenció i Inserció en el Medi Social: dirigit a la població en general i als menors en particular, que per les seues característiques no poden assolir nivells mínims d’integració social, tant a través de la intervenció directa com d’activitats d’animació sociocultural i comunitària.
Específics
Servei Especialitzat d’atenció a la Família i Infància (SEAFI)

És un servei específic i especialitzat que intervé en la prevenció, atenció i tractament de les situacions de crisi i de desestructuració familiar. Té per objecte realitzar una intervenció de caràcter integral en nuclis familiars, existisquen menors en situació de risc o de desemparament.

Com accedir al SEAFI? Sol·licitant-ho a l’equip Base del Departament de Servicis Socials.

Col·laboració i coordinació Social amb l´equip de Menors i Joves subjectes a Mesura Judicial en Medi Obert.

Tramitacions

A banda dels programes tant genèrics com específics que es duen a terme, des del Departament de Serveis Socials, es realitzen tramitacions i derivacions cap a altres organismes oficials. Les tramitacions que es duen a terme, i que dependran de l’ordre i pressupostos establits per la Conselleria de Benestar Social, són els següents:

Àrea Tercera Edat
 • Sol•licitud de plaça en residència de tercera edat.
 • Ajudes econòmiques institucionals per al pagament de la mensualitat.
 • Residències privades de tercera edat - bo residència i bo accessibilitat.
 • Sol·licitud d’ordre judicial d’internament per a persones presumptament incapacitades, sempre que no hi hagen familiars que es facen càrrec d’esta sol•licitud.
 • Sol·licitud de plaça en centre de dia per a majors de 65 anys.
 • Sol·licitud de servei de teleassistència per a majors de 65 anys.
 • Sol·licitud de Targeta cultural per a pensionistes majors de 55 anys.
 • Sol·licitud de targeta de transport interurbà per a pensionistes majors de 55 anys.
 • Sol·licitud d’estada en balnearis, per a pensionistes majors de 60 anys - Generalitat Valenciana.
 • Sol·licitud d’estada en balnearis per a pensionistes majors de 60 anys -IMSERSO.
 • Sol·licitud d’ajudes tècniques individuals per al desenvolupament personal i d’eliminació de barreres arquitectòniques en la vivenda o edifici.
 • Sol·licitud de viatges per a pensionistes majors de 60 anys - Generalitat Valenciana.
 • Sol·licitud de viatges per a pensionistes majors de 60 anys - IMSERSO.
 • Sol·licitud de pensió no contributiva per a jubilat.
 • Sol·licitud de menjar a casa.

Pàgina web TERCERA EDAT - Serveis Socials d'ALGINET

Àrea Discapacitats
 • Sol·licitud de reconeixement de minusvalidesa.
 • Sol·licitud de pensió no contributiva per invalidesa.
 • Sol·licitud de plaça en Centre ocupacional.
 • Sol·licitud de plaça en centre específic per a malalts mentals.
 • Sol·licitud de targeta d’aparcament per a persones amb mobilitat reduïda.
 • Sol·licitud de plaça en centre de rehabilitació - integració social de persones amb malaltia social.

Observacions: estes ajudes, el seu import i els terminis establits poden variar anualment, depenent dels pressupostos de la Conselleria.