Tauler d’Anuncis – Urbanisme

Exposició pública de la versió preliminar del Pla General Estructural
Modificació del pla general d'ordenació urbana d'Alginet, consistent en l'adequació dels sòls dotacionals de xarxa primària de l'ordenació estructural
Pla de participació pública per a la instal·lació d'una estació base de comunicacions en la parcela 42 del poligon 16 d'Alginet
Estudi d'integració paisatgístic de la implantació d'una red Wi-Fi per a la monitorització d'una subestació elèctrica i centres de transformació en Alginet
Pla de participació pública per a la instal·lació d'una estació base de comunicacions en la parcela 183 del poligon 19 d'Alginet
Estudi d'integració paisatgística corresponent a l'apertura d'un carrer entre els carrers
Sant Antoni i Pius XII
Programa Plurianual Vivenda Protegida.

Se sotmet a exposició pública el Programa Plurianual de Vivenda Protegida de conformitat amb allò acordat per Resolució d'Alcaldia nº 1487/10, de 23 de novembre.

Requalificació PGOU Calvari