Tauler d’Anuncis – Urbanisme

Modificació del pla general d'ordenació urbana d'Alginet, consistent en l'adequació dels sòls dotacionals de xarxa primària de l'ordenació estructural
Pla de participació pública per a la instal·lació d'una estació base de comunicacions en la parcela 42 del poligon 16 d'Alginet
Estudi d'integració paisatgístic de la implantació d'una red Wi-Fi per a la monitorització d'una subestació elèctrica i centres de transformació en Alginet
Pla de participació pública per a la instal·lació d'una estació base de comunicacions en la parcela 183 del poligon 19 d'Alginet
Estudi d'integració paisatgística corresponent a l'apertura d'un carrer entre els carrers
Sant Antoni i Pius XII
Programa Plurianual Vivenda Protegida.

Se sotmet a exposició pública el Programa Plurianual de Vivenda Protegida de conformitat amb allò acordat per Resolució d'Alcaldia nº 1487/10, de 23 de novembre.

Requalificació PGOU Calvari